INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při provádění testování zaměstnanců, dětí a žáků na onemocnění COVID-19

 

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 nařízení GDPR Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je škola Mateřská škola Pohoda Sviadnov, se sídlem Na drahách 169 , IČ: 07263007 (dále jen „škola”).

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
JUDr. Michaela Neumahr, email: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

Účel zpracování
Osobní údaje zpracováváme za účelem vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance na pracovišti a přijímání opatření k minimalizaci rizik a zamezení přenosu viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID_19.

Právní základ zpracování
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), která se vztahuje na správce podle §101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN, kterým se ukládá zaměstnavatelům, kteří jsou školou nebo školským zařízením povinnost zajistit testování zaměstnanců na COVID-19, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se ukládá dětem, žákům a studentům povinnost podrobit se testování COVID-19 jako podmínka osobní přítomnosti ve škole či školském zařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek testu na nákazu.

Předávání osobních údajů
Osobní údaje mohou být předávány za výše uvedenými účely orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb. Osobní údaje nebudou předávány do třetích země nebo mezinárodním organizacím.

 Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje budou uchovávány po dobu nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a následně po dobu potřebnou k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout. 

Jaká jsou Vaše práva
Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, přenositelnost údajů, můžete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Při uplatňování svých práv prosíme, využijte v době probíhající pandemie COVID-19 přednostně elektronickou nebo korespondenční formu, tak aby se zamezilo šíření viru SARS-CoV-2. Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

 

Ve Sviadnově  dne 9. dubna 2021.