Platby školného a stravování

 Stravování

 • stravné se hradí inkasem v bance
 • nepřítomné děti se omlouvají ( Út – Pá )den předem do 13,00 hod, (Po) při náhle nemoci nejpozději do 7,00 hod
 • pokud dítě onemocní a není omluveno, má nárok na vyzvednutí oběda pouze první den nepřítomnosti (v době od 11,30 – 11,40 hod do vlastních čistých nádob, pak je jídlo rozdáno dětem formou přídavků)
 • při vyzvednutí dítěte po obědě, se nedává z hygienických důvodů odpolední svačinka sebou
 • vhodná skladba jídelníčku je sledovaná spotřebním košem (maso, mléko, mléčné výrobky, luštěniny, brambory, ryby, tuky, cukry)
 • děti do jídla nenutíme
 • celý den je dodržován pitný režim

Způsob odhlašování stravy

 • Strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Odhlašování stravy se provádí do 13,00 hod den předem. V případě náhlého onemocnění o víkendu nejpozději do 7,00 hod ráno v pondělí.  V základní škole osobně nebo telefonicky na čísle 734 746 200
 • Odběr stravy je možný pouze první den nepřítomnosti

(vyhl.107/2005 Sb., §4 odst. 9 zařízení školního stravování, dále pak vyhl.107/2008 Sb. zabezpečují hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době jejich pobytu ve školce. Za pobyt ve školce se považuje i první den nemoci dítěte a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve školce a dítěti se musí strava odhlásit. V případě neodhlášení, strava propadá a strávník je povinen uhradit provozní a mzdové náklady ve výši 32,- Kč.

 • Výdej jídla do vlastních čistých jídlonosičů, nebo nádob je možný jen v první den nemoci v době od 11,30 – 11,40 hod. Jídlonosič je povinen zákonný zástupce rozložit na připravený tácek a po naplnění si ho opět sám složit.

Úhrada stravného

 Bezhotovostní platba – zákonný zástupce si zajistí povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení s názvem Základní škola J. Šlosara Sviadnov. Číslo vašeho účtu je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Číslo našeho bankovního účtu  3203116349/0800. Variabilní ani specifický symbol nezadávat. Limit jednotlivé platby inkasa je minimálně 900,-Kč. Pokud jsou ve školce sourozenci, platby se musí násobit. Platba bude prováděna vždy po 15.tém v měsíci. Přeplatek se vždy odečte od následující platby.

Úhrada za stravování

 Podle vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození v daném školním roce.

Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

kategorie – strávníci 3 – 6 let celodenní    33,- Kč/den/strávník – pitný režim po celý den

přesnídávka                                                   7,-Kč
oběd                                                              20,-Kč
svačina                                                           6,-Kč

kategorie –  strávníci 7 – 10 let celodenní  36,- Kč/den/strávník – pitný režim po celý den

přesnídávka                                                     8,-Kč
oběd                                                               21,-Kč
svačina                                                            7,-Kč

Úhrada provozních a mzdových nákladů

Provozní a mzdové náklady za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti dítěte ve výši 32,- Kč se budou účtovat vždy následující měsíc po neodhlášené nepřítomnosti.

Dietní stravování

U strávníků je možnost podávat bezlepkovou dietu, kterou v naší jídelně ve spolupráci s nutričním terapeutem připravujeme. Zákonný zástupce podá oficiální žádost o dietní stravování (možno vyzvednout u vedoucí ŠJ). Po dodání žádosti, kterou přinese s lékařským potvrzením specifikující speciální dietní požadavky, si vše dohodne s vedoucí ŠJ.

Vedoucí školní jídelny

Golová Ivana


STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169

Ředitelka Mateřské školy Pohoda Sviadnov, dle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuje

výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
se stanovuje na:

400,- Kč / měsíčně

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně – formou bankovního příkazu. Každé dítě bude mít přidělen Variabilní symbol- VS.Platby budou splatné na účet Mateřské školy: 5419041349/0800
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 • Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání:
 • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta zákonné zástupci dítěte, který pobírá v souladu s § 4, zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, dávku v hmotné nouzipříspěvek na živobytí. Zákonný zástupce je povinen prokázat pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc, vždy do 10. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce nedoloží potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, musí uhradit úplatu v plné výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Neučiní tak, může být dítěti ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole dle § 35, zákona č. 561/2004 Sb.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin, buď v měsíci červenci, nebo srpnu se hradí dle pokynu ředitelky podle organizace prázdninového provozu.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019

Ve Sviadnově 1. 9. 2019

lic.Tvrdoňová Pavla

ředitelka  MŠ Pohoda Sviadnov