Platby školného a stravování

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov, IČO: 07263007

Dne: 1. 09. 2018

Čj.: ŘMŠ/7/2018

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – výdejny

 

1. Zásady provozu

Provoz (ŠJ-výdejny) se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sbírky., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, vše v platném znění.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin (mléčné výrobky, luštěniny, ryby, ovoce, zelenina, atd.). Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č.1. a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č.2. obojí dle vyhlášky.107/2005 Sb.

 

2. Organizace stravování

Mateřská škola Pohoda Sviadnov nemá svou vlastní kuchyň. Výdejna vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel: ZŠ J. Šlosara Sviadnov

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na informační tabuli v MŠ a na internetových stránkách školy.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Organizace stravování

Jídlo je dováženo ze školní jídelny autem zaměstnancem obecního úřadu.. Doba převozu trvá cca 10 minut.. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po převozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než +60 °C se pokrm dohřívá.

Jídlo se dětem podává ve třídách.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina. Na požádání je možno stravu přidat.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách jednotlivých tříd.

Pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel před a po jídle i během jídla (např. umytí rukou před jídlem či zákaz konzumace jídla, které dítěti spadlo na zem)

Za bezpečnost dětí během výdeje a konzumace je odpovědný pedagog.

Po dobu pobytu dítěte v MŠ dohlíží pedagog, aby děti zacházely šetrně s vybavením školy a nepoškozovaly majetek školní jídelny.

Škodu na majetku, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit opravu. Při podávání jídel ve třídách MŠ rozděluje a dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled.

 

Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky. Úklid ve třídách po jídle a před jídlem je zajišťován průběžně během dne.

Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti v průběhu celého dne   a výdej stravy.

Za rozdělení a dodávku stravy do tříd je odpovědná pracovnice výdejny stravy.

Za dodržování hygienických předpisů při výrobě pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny ZŠ Sviadnov.

Dietní stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Po předchozí domluvě a na základně lékařského potvrzení lze dietní stravu uvařit nebo je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést. (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče odpovídá zákonný zástupce.

3. Rozsah poskytovaných služeb

Pro účely tohoto předpisu se hlavním jídlem rozumí oběd, doplňkovými jídly, přesnídávka a svačina. Dítě v MŠ má právo denně odebrat včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu: oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno v celodenním provoze. Každé z jídel je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.

Režim výdeje stravy:

 • Pitný režim 6:15 – 16:00 hod
 • Přesnídávka       8:30 – 9:00 hod
 • Oběd 11:45 – 12:15 hod
 • Odpolední svačina 14:15 – 14:45 hod

Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka. Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby. Děti mají k dispozici čaj, popřípadě ovocný nápoj, džus a pitnou vodu, hrníčky na pitný režim mají děti označeny svou značkou z MŠ.

4. Finanční normativy

a. Věková skupina strávníci od 3 – 6 let

Celodenní stravné                  33 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 20 Kč, svačinka 6 Kč)
            V limitu je zahrnut pitný režim.

b. Věková skupina strávníci od 7 – 10 let

Celodenní stravné                  36 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 21 Kč, svačinka 7 Kč)
           

5. Způsob úhrady stravného a úplaty

Stravné se platí bezhotovostně inkasem

 – zákonný zástupce si zajistí povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení s názvem Základní škola J.Šlosara Sviadnov. Číslo bankovního účtu 3203116349/0800. Variabilní ani specifický symbol nezadávat. Limit jednotlivé platby inkasa stravného je 900,-Kč.

Dle zákona č. 472/2011 Sb., § 123, odst. 2 se stanovuje bezplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12. měsíců – limit inkasa je 800,-Kč. Vyúčtování bude prováděno vždy následující měsíc. Přeplatek se vždy odečte od následující platby

Ředitelka školy může v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady.

 

6. Podmínky poskytování školního stravování

Strávník, který má zřízeno povolení k inkasu ve své bance, nebo strávník platící v hotovosti je automaticky přihlášen ke stravování.

 • Přihláškou stravy se rozumí neprovedení odhlášky.
 • Odhláškou strávníka se rozumí odhlášení z evidence strávníků v termínu do posledního dne předcházejícího měsíce.
 • Odhláškou stravy se rozumí její provedení:
 • v pondělí do 7:00 hod.
 • v ostatní dny do 13.00hod. den dopředu

Přihlášení a odhlášení stravy je možno provést:

Osobně, SMS zprávou nebo telefonicky na čísle:  734 746 200

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely tohoto předpisu považuje za pobyt v mateřské škole. Zákonní zástupci mají možnost si v tento den stravu do vhodných hygienických nezávadných nádob v době 11,30 – 11,45 hod. odebrat. Nevyzvednutá strava propadá ve prospěch ostatních dětí na přídavky. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve školce a dítěti se musí strava odhlásit. V případě neodhlášení, strava propadá a strávník je povinen uhradit provozní a mzdové náklady ve výši 32,-Kč + finanční limit na nákup potravin na den a strávníka.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud neprobíhá provoz MŠ.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento předpis o školním stravování je všem zákonným zástupcům a zaměstnancům školy zpřístupněn na nástěnce v šatně dětí.

Tento předpis nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti  1.9. 2018.

 

Tvrdoňová Pavla

Ředitelka MŠ Sviadnov


Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny-výdejny

 Finanční limity na nákup potravin od 1.9.2019

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
   
1. Strávníci do 6 let (MŠ)
   
přesnídávka 6,00
oběd 20,00
svačina 6,00
pitný režim 1,-Kč
Celkem 33,00 + 32,00 režie  ( 65,-)
   
   
2. Strávníci 7let (MŠ)
   
přesnídávka 7,00
oběd 21,00
pitný režim 1,-Kč
svačina 7,00
Celkem (s pitným režimem) 36,00 + 32,00 režie  ( 71,-)

Dodatek č.2 k vnitřnímu řádu školní jídelny-výdejny

 

Finanční limity na nákup potravin od 1.9.2020

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla Finanční limity Kč/den/strávník
   
1. Strávníci do 6 let (MŠ)
   
přesnídávka 7,00
oběd 21,00
svačina 7,00
pitný režim 1,-Kč
Celkem 36,00 + 32,00 režie  ( 68,-)
   
   
2. Strávníci 7let (MŠ)
   
přesnídávka 8,00
oběd 22,00
pitný režim 1,-Kč
svačina 8,00
Celkem (s pitným režimem) 39,00 + 32,00 režie  ( 71,-)
     

 

  


STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169

Ředitelka Mateřské školy Pohoda Sviadnov, dle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

stanovuje

výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
se stanovuje na:

400,- Kč / měsíčně

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně – formou bankovního příkazu. Každé dítě bude mít přidělen Variabilní symbol- VS.Platby budou splatné na účet Mateřské školy: 5419041349/0800
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 • Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání:
 • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta zákonné zástupci dítěte, který pobírá v souladu s § 4, zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, dávku v hmotné nouzipříspěvek na živobytí. Zákonný zástupce je povinen prokázat pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc, vždy do 10. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce nedoloží potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, musí uhradit úplatu v plné výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Neučiní tak, může být dítěti ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole dle § 35, zákona č. 561/2004 Sb.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin, buď v měsíci červenci, nebo srpnu se hradí dle pokynu ředitelky podle organizace prázdninového provozu.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019

Ve Sviadnově 1. 9. 2019

lic.Tvrdoňová Pavla

ředitelka  MŠ Pohoda Sviadnov