Povinné předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
níže přikládáme informace k vzdělávání dětí, pro něž je vzdělávací proces povinný, tzn. děti, které dovrší před novým školním rokem pěti let. Jde především o docházku do MŠ a omlouvání absencí dětí.

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Čas příchodu dítěte na povinné vzdělávání se stanovuje nejpozději na 8.00 hodin, končí nejdříve ve 12.00 hodin.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v omluvném listu vedeném ve třídě, ve které se dítě vzdělává s uvedením důvodů absence (platí pouze pro povinné předškolní vzdělávání). Ředitel MŠ může požadovat, pokud jsou k tomu relevantní okolnosti, doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
  • Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně do omluvy absence na www., nebo do formuláře „Omluvení dítěte z docházky“ na www, který vytisknou a předají učitelce osobně nebo emailem. Nebo osobně učitelce mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které má předškolní vzdělávání povinné, je povinen tuto plánovanou nepřítomnost prokonzultovat s učitelkou třídy (v případě, že se jedná o více jak 5 pracovních dní, tak i s ředitelem školy), poté zapsat do omluvného listu ve třídě.
  • Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně nebo telefonicky. Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.