Směrnice – Stanovení úplaty

 

                                                    Mateřská škola Pohoda Sviadnov

                   Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov                   

________________________________________________________________
Čj.MŠ/41/2019

 

 

                                                           SMĚRNICE

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169

 

 

Ředitelka Mateřské školy Pohoda Sviadnov, dle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuje

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
se stanovuje na:

 

400,- Kč / měsíčně

 

  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce bezhotovostně – formou bankovního příkazu. Každé dítě bude mít přidělen Variabilní symbol- VS.Platby budou splatné na účet Mateřské školy: 5419041349/0800

 

  • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

  • Osvobození úplaty za předškolní vzdělávání:
  • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta zákonné zástupci dítěte, který pobírá v souladu s § 4, zákona č. 111/2006 Sb., v platném znění, dávku v hmotné nouzipříspěvek na živobytí. Zákonný zástupce je povinen prokázat pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc, vždy do 10. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce nedoloží potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, musí uhradit úplatu v plné výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Neučiní tak, může být dítěti ukončeno předškolní vzdělávání v mateřské škole dle § 35, zákona č. 561/2004 Sb.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je prominuta fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

 

  • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin, buď v měsíci červenci, nebo srpnu se hradí dle pokynu ředitelky podle organizace prázdninového provozu.

 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019

 

 

Ve Sviadnově 1. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

lic.Tvrdoňová Pavla
ředitelka  MŠ Pohoda Sviadnov

 

 

IČO: 07263007        ID DS: gxdwea9                    bankovní spoj.: 5419041349/0800              email: info@ms-sviadnov.cz