Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci dětí,
zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pohoda Sviadnov na školní rok
2021-2022 se bude konat dle § 34 školského zákona v období od 3. května do 16. května 2021.

Způsoby podání žádosti

§ Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy2,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ředitelce nebo zástupkyni ředitelky MŠ ve škole ve stanoveném termínu zápisu, vždy v čase od 10.00-15:00h.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti: za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře, ale přesto prosíme, aby Vám lékař vyplnil celé vyjádření, které je součásti žádosti o přijetí dítěte.

Žádost o přijetí si můžete vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v mateřské škole.

Žádost o přijetí
Kritéria pro přijetí