Zápis do MŠ

Vážení zákonní zástupci dětí,

zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pohoda Sviadnov na školní rok

2022-2023 se bude konat dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 6. května 2022, kdy budou probíhat zároveň DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- budete mít možnost nahlédnout do tříd a seznámit se s prostředím MŠ.

Způsoby podání žádosti

§ Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy2,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ředitelce nebo zástupkyni ředitelky MŠ ve škole ve stanoveném termínu zápisu od 2.7.-6.7.2022, vždy v čase od 10.00-16:00h.

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

2 Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte  při osobním podání v MŠ

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře, ale přesto prosíme, aby Vám lékař vyplnil celé vyjádření, které je součásti žádosti o přijetí dítěte.

Žádost o přijetí si můžete vytisknout z webových stránek www.ms-sviadnov.cz v sekci zápis nebo vyzvednout v mateřské škole od 19.4.-22.4.2022 od 8:00-15:00 hodin u paní učitelek.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ Z UKRAJINY
zvláštní zápis je určen výhradně pro dětí cizinců z Ukrajiny

koná se dne 2. 6. 2022 od 8.00 do 15.00 hodin v Mateřské škole Pohoda Sviadnov, na Drahách 169

Je určen pro děti cizinců,
– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do MŠ?
Zákonný zástupce požádá písemně o přijetí a předloží:
• Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
• potvrzení o očkování dítěte od lékaře (kromě dětí v povinném předškolním vzdělávání),
• doklad o totožnosti dítěte a zákonného zástupce. Jako doklad totožnosti je možné předložit vízum nebo podobný dokument.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy Mgr. Pavlu Tvrdoňovou na email: info@ms-sviadnov.cz ,nebo telefonicky:
mobil: +420 603 819 991 v čase od 10:00-14:00 hodin PO-PÁ.

Kritéria pro přijímání dětí
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání