Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, Sviadnov 73925

IČO: 07263007
Č.j.: ŘMŠ/9/2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Pohoda Sviadnov

Vydal: Mateřská škola Pohoda Sviadnov

Schválila: ředitelka školy – Tvrdoňová Pavla

Účinnost: od 1. 5. 2019

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

O přijetí dítěte §16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro dítě a dorost (ust. §34 odst. 6 školského zákona)

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Pavlou Tvrdoňovou stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí výši povoleného počtu dětí.

  1. A) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. (§34 školského zákona)
  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na

– státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90dnů

– občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů

– jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

 (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

  1. B) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.
  • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.
  1. C) Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý uchazeč při zápisu, na www. ms-sviadnov.cz a na přístupném místě v mateřské škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším, nebo los.

 

Kritéria                   Bodové ohodnocení
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem na území obce, která školu zřizuje, nebo prokazatelně doloží, že v obci bydlí.                                        5
Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2017 s trvalým pobytem na území obce, která školu zřizuje, nebo prokazatelně doloží, že v obci bydlí. (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)                                        4
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které nemají místo trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje.                                        3
Děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 s trvalým pobytem na území obce, která školu zřizuje, nebo prokazatelně doloží, že v obci bydlí. (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)                                       1
Ostatní děti, které nemají místo trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším) až do naplnění kapacity MŠ.                                      0

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 7:30 – 16.30 hodin i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

Závěrečné ustanovení

  • Tato směrnice č.j. 9 /2019, nabývá platnosti od 1.5.2019 a účinnosti od 1.5.2019
  • O vydání a obsahu této směrnice informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vyvěšením na webových stránkách školy a na přístupem místě ve škole.

 

Tvrdoňová Pavla, ředitelka školy