Provozní řád

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov

                                                                         

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHODA SVIADNOV

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Č.j. 40 / 2019

 

 

Údaje o zařízení:

 

Název:                                               Mateřská škola Pohoda Sviadnov   

                                                           

Adresa:                                              Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov

Právní forma:                                   Příspěvková organizace od 01. 09. 2018

Telefon:                                             558 655 062

Mobil.                                                739 304 622

E-mail:                                               info@ms-sviadnov.cz

Identifikátor:                                    691 012 776

IČO:                                                     07 263 007

Ředitel:                                              lic.Tvrdoňová Pavla

Typ školy:                                          MŠ – samostatná budova

Provoz MŠ:                                        Celodenní, 6.00 – 16.30 hod.

Stravování:                                        Dovoz ZŠ Sviadnov

Počet tříd:                                          4 třídy

Počet pedagog. pracovníků:         10

Počet provoz. zaměstnanců:         3

Počet nepedagogických pracovníků: Školní asistent. 1

Zřizovatel:          Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov

 

 

 

 

Platnost od 1. 9. 2019

 

 

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE:

 

 

Nástup dětí – od 6:00 hod. do 8:30 hod. Po dohodě se zákonným zástupcem je možný pozdější příchod. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační program.

Vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky v MŠ – je v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.

Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti do třídy MŠ nejpozději do 8:00 hodin.

Začátek doby povinného předškolního vzdělávání je ředitelkou školy stanoven v časovém rozmezí 8,00 – 12,00 hodin.

Spontánní hra –  od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky zacílené činnosti: probíhají během celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce pedagogických pracovnic s dětmi, vždy s ohledem na potřeby a zájmy dětí.

Multimédia –  sledování televize, videa, DVD, výukové programy na PC – ojediněle, nejdéle 20 minut.

Pohybové aktivity – denně jsou zařazována zdravotně zaměřená cvičení, průběžně pohybové a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, před plavecký výcvik a jiné – dle aktuální nabídky. Jeden den v týdnu od října jsou zařazeny pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ Sviadnov, jednotlivé třídy v daný den dle rozpisu.

Pobyt venku– minimálně 2 hodiny denně – v dopoledních i odpoledních hodinách, neuskutečňuje se při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a inverzním charakteru počasí.

Využití školní zahrady, les, park, pole, louky, vycházky. Environmentální vzdělávání je zařazováno vždy. Cílený program Ekologie,,Zvídálek“ je zařazen 1x týdně.

Údržba školní zahrady – pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, sběr spadaného ovoce, kropení a propaření pískoviště, pravidelná výměna písku, zakrývání.

Pobyt venku je využit pro spontánní i didakticky zacílené činnosti.

Všeobecné podmínky pro zaměstnance:

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to do doby převzetí od jejich zákonných zástupců, nebo jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte, nebo jimi pověřené osobě.

Pedagogické pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverzní charakter počasí) ven s dětmi nevychází.

Zaměstnanci jsou povinni být na pracovišti 10 minut před začátkem pracovní doby

Při pobytu venku mimo školní zahradu odpovídá jeden pedagogický pracovník nejvýše za 20 děti smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. V případě nutnosti, kdy musí jít pedagogická pracovnice na vycházku sama, nesmí překročit počet 20 dětí. Zbývající děti předá pedagogickým pracovnicím, které jdou s dětmi na vycházku dvě, nebo se k nim přidá. Taktéž může předat děti pedagogickým pracovnicím, které zůstávají s dětmi na zahradě MŠ.

Ve třídě, kde se vzdělávají děti do tří let věku může pedagog mimo školní zahradu pouze s počtem dětí 12, pokud jde s jiným pracovníkem MŠ( chůva atd.), tak lze tento počet zvýšit o  nejvíce 11 dětí.

Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí pedagogický pracovník dětem bez dozoru na skluzavku a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Po celou dobu pobytu na zahradě se pedagogičtí pracovníci pohybují tak, aby měli přehled o všech dětech. V době realizace doplňkových programů, zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vedoucí kroužku (pedagogický pracovník nebo lektor). S lektory nebo agenturami je sjednaná smlouva.

V přítomností dětí ve třídách platí přísný zákaz větrání otevřenými okny. Větrání se provádí pouze ventilací.

 

Odpočinek, spánek – zařazován po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte.

Ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam – lůžkoviny i pyžama jsou skladovány na plastových stohovatelných lehátkách.

Stravování – školní stravování zabezpečuje školní jídelna při ZŠ Sviadnov. Systém podávání svačin je samoobslužný, frontální dle možností každé třídy

Podávání svačin: od 8:45 hod. dopoledne a odpoledne od 14:15 hod.

Podávání obědů: Od 11:45 hod. Časový odstup podávaných jídel jsou 3:00 hod.

Pitný režim: Dle potřeby, včetně pobytu venku.  Způsob obsluhy samoobslužný, každé dítě má svůj hrníček.

Otužování: pravidelné větrání tříd, regulace teploty ve třídách při vytápění, kontrola vhodného oblečení dětí ve třídě i venku.

Způsob nakládání s prádlem: Způsob praní – vlastní. Vyžehlené prádlo je skladováno ve skříních k tomu určených.

Výměna prádla: lůžkoviny – 1 krát za 3 týdny, ručníky – 1 krát týdně, pyžama – 1 za týden berou zákonní zástupci domů na vyprání. V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.

 

 

Závaznost pro zaměstnance MŠ                 

Datum účinnosti: 1. 9. 2019            

 

 

lic. Tvrdoňová Pavla

                                                                                              ředitelka MŠ Pohoda Sviadnov