Kritéria pro přijímání dětí

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, Na Drahách 169, Sviadnov 73925
č.j.: ŘMŠ/ 36/2019
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Pohoda Sviadnov

Vydal: Mateřská škola Pohoda Sviadnov
Schválila: ředitelka školy – Tvrdoňová Pavla
Účinnost: od 1. 5. 2019
Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kriterií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. dosáhnou pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem (ze spádové oblasti Sviadnov) přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po celý rok.

Jednotlivá kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou ohodnocena určeným počtem bodů. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií.

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kriterií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ (bodové hodnocení), na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí
Body
Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky (s trvalým bydlištěm dítěte ve Sviadnově- spádová oblast Sviadnov)
10
Děti, které k datu 1. 9. dosáhly 6, 5 a více let (s trvalým bydlištěm dítěte ve Sviadnově – spádová oblast Sviadnov)
10
Děti, které k datu 1. 9. dosáhly věku 4 let (s trvalým bydlištěm dítěte ve Sviadnově
spádová oblast Sviadnov)
4
Děti, které k datu 1. 9. dosáhly věku 3 let (s trvalým bydlištěm dítěte ve Sviadnově-
spádová oblast Sviadnov)
3
Pokud se starší sourozenec dítěte již vzdělává v MŠ Sviadnov (s trvalým bydlištěm dítěte
Ve Sviadnově- spádová oblast Sviadnov)
5
Děti s nástupem do MŠ nejdříve až ve dvou letech (s trvalým bydlištěm dítěte ve Sviadnově- spádová oblast Sviadnov)
0
Ostatní děti 0

Ve Sviadnově dne 5. 4. 2019
—————————–
Tvrdoňová Pavla
ředitelka Mateřské školy Pohoda Sviadnov