Poznáváme, objevujeme a zkoumáme od jara do zimy

V roce 2019 byla naši mateřské škole poskytnuta dotace  69.700 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na:

Projekt ,, Poznáváme, objevujeme a zkoumáme od jara do zimy“ který se zaměřuje na ekologickou výchovu, získávání návyků pro tvorbu a ochranu zdravého životního prostředí, na poznávání a aktivity v přírodě. Manipulace s různými didaktickými pomůckami a nástroji- lupy, mikroskopy, obrazový materiál atd.

Hlavní cíl projektu pro školní roky 2018/2019/2020/2021:

Cílem školního programu „poznáváme, objevujeme a zkoumáme od jara do zimy“ je výchova dětí k poznávání přírody a přírodních jevů jak z naučných knih, tak vlastním pozorováním, zkoumání a praktickými dovednostmi. Děti se jednoduchými způsoby seznámí s udržitelným rozvojem planety Země. Prostřednictvím programu budou získávat  důležité návyky k ochraně životního prostředí jako je třídění odpadu, péče o drobné živočichy a ochrana okolní zeleně.

Cíl projektu: (v rámci aktivit vycházejících z témat TVP jednotlivých tříd a taktéž společných aktivit celé MŠ)

Pro dítě:

1.Dítě a jeho tělo

 • Rozvoj a zdokonalování manuálních a praktických dovedností v práci s přírodními materiály.
 • Rozvoj a užívání všech smyslů (experimenty s přírodními materiály, pozorování)
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Osvojení si dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů

2. Dítě a jeho psychika 

 • Rozvoj slovní zásoby (osvojení si nových slov a slovních spojení, práce s knihou)
 • Rozvoj tvořivosti při řešení problémů
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu)
 • Komentování zážitků a aktivit
 • Prohlížení a „čtení “ naučných, encyklopedií
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

3.Dítě a ten druhý

 • Rozvoj spolupráce a prosociálních postojů při tvorbě, hrách a při řešení problémů
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností při skupinových činnostech

4.Dítě a společnost

 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 5.Dítě a svět

 • Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • Osvojování jednoduchých poznatků o světě a o životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
 • Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 6. Pro učitelku:

 • Zařazovat aktivity a cíle programu do každodenních činností v MŠ a do programu ,, Zvídálek“
 • Sledovat plnění cílů pro děti v rámci evaluace programu, jednotlivých témat TVP.
 • Přehledně značit v Třídní knize činnosti vztahující se k tomuto programu.
 • Svým chováním dětem poskytovat kladný vzor
 • Reagovat na aktuální změny, jak v blízkém okolí, tak ve světě, a využívat je k názorným ukázkám apod.

Aktivity mateřské školy:

 • Vytvoření funkčních center přírody a poznávání ve třídách Kočičky a Pejsci, v menší míře s ohledem na potřeby ve třídách Berušky a Myšky
 • Péče o třídní zvířata- prozatím jen ve třídě Kočičky- posléze další
 • Výstavky dětských prací a výrobků z přírodních a recyklovatelných materiálů
 • Výroba drobných eko-prvků na školní zahradě
 • Sběr recyklovatelných materiálů k výtvarnému využití v MŠ
 • Práce na školní zahradě a záhonu (pozorování, poznávání)
 • Eko hraní pro děti a rodiče na zahradě MŠ s prezentací projektu – podzim 2019
 • V rámci exkurzí návštěva zajímavých zahrad v okolí MŠ
 • Pozorování života u vody – ekosystém řeky Ostravice, Olešné

Nedílnou součástí programu je prohlubování spolupráce s rodinou a ostatními partnery školy, jenž vychází z ŠVP, TVP a dalších dílčích projektů.

Očekávané výstupy (v souladu s RVP, ŠVP TVP):

 • Osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.
 • Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek v okolí dítěte.
 • Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 • Rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které mohou poškozovat
 • Má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomuje si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • Pomáhá a pečuje o okolní životní prostředí