SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Předkladatel celoročního projektu: na základě projektu SOKOL
Projekt je určen: pro děti 3-4 leté, 4-5 leté, 5-6 leté
Doba trvání projektu: šk. rok 2019/2020
Projekt zahrnuje oblasti:

 • Přirozená cvičení
 • Obratnost
 • Cvičení s míči
 • Rozvíjení poznání
 • Netradiční aktivity a tradice

V roce 2019 byla naši mateřské škole poskytnuta dotace  z rozpočtu Moravskoslezského kraje na:

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 – věk 3-4 roky, kategorie 2 – věk 4-5 let, kategorie 3 – věk 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.

Hlavní cíl projektu pro školní rok 2019/2020:

Cílem projektu je nabídnout dětem další podněty spojené se zdravým pohybem, podpořit první zájem dětí o aktivní sportování. Vést děti k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak pro jednotlivce, tak ve skupině. Vytvářet prostor pro radost a potěšení z pohybu, pomáhat dětem naučit se překonávat překážky, rozvíjet samostatnost a vést ke zdokonalování pohybových dovedností.

Cíl projektu:

Pro dítě:

V rámci aktivit vycházejících z témat TVP jednotlivých tříd a taktéž ze společných aktivit celé MŠ:

Dítě a jeho tělo

 • Skrze netradiční pohybové aktivity si uvědomit své vlastní tělo v rámci individuálních možností jeho schopností
 • Rozvinout si fyzickou i psychickou zdatnost, jež bude vycházet ze společného objevování

2.Dítě a jeho psychika

 • Rozvinout si schopnost záměrně řídit svoje chování a sebeovládání
 • Prostřednictvím prožívání si rozvinout mravní cítění

3.Dítě a ten druhý

 • Vytvořit si prosociální postoje jako je sociální citlivost, tolerance vůči rozlišnostem nejen mezi lidmi rozlišných národností ale i např. mezi dětmi ve třídě, rozvíjet schopnost respektovat druhé, přizpůsobit se, ale také prosadit sám sebe.
 • Rozvinout kooperativní dovednosti

4.Dítě a společnost

 • Prostřednictvím společného radování si vytvořit a prohloubit povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • Seznámit se s světem lidí, kultury a umění skrze dostatek podnětů z různorodých oblastí (příroda, kultura, umění, technika apod.) a získat schopnost hodnotit své vlastní zážitky
 • Rozvinout schopnost žít ve společenství ostatních lidí (třída, MŠ), spolupracovat a spolupodílet se na dění ve třídě i v MŠ, přináležet k tomuto společenství

5.Dítě a svět

 • Skrze společné objevování si vytvořit elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého, bezpečného a estetického prostředí.

Pro učitelku:

 • Zařazovat aktivity projektu do každodenních činností v MŠ
 • Zařazovat pravidelně cíle programu pro děti do tvorby TVP v rámci aktuálních témat
 • Sledovat plnění cílů pro děti v rámci evaluace projektu, jednotlivých témat TVP
 • Svým chováním poskytovat dětem kladný vzor
 • Reagovat na aktuální změny, jak v blízkém okolí, tak ve světě, a využívat je k názorným ukázkám
 • Dokumentovat a hodnotit projekt pro potřeby organizátorů projektu

Aktivity mateřské školy:

 • Pravidelné začleňování aktivit do TV – přirozená cvičení, cvičení obratnosti, cvičení s míči viz. metodika pro učitele
 • Netradiční aktivity
 • Tradice
 • Sportovní dny

Očekávané výstupy (v souladu s RVP, ŠVP TVP):

 • Děti zvládnou základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Děti se seznámí s TV názvoslovím
 • Děti získají povědomí o významu aktivního pohybu na zdraví
 • Děti si uvědomují vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)
 • Děti získají elementární poznatky o okolním prostředí MŠ
 • Děti získají povědomí o širším společenství věcném, přírodním, kulturním a technickém
 • Skrze netradiční aktivity se seznámí s tradicemi a svátky